Rendimasinad24 OÜ renditingimused

 1. DEFINITSIOONID
  1. Rendileandja – Rendimasinad24 OÜ
  2. Rentnik - isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu (juriidiline või füüsiline isik);
  3. Pool - Rendileandja või Rentnik;
  4. Leping - Poolte vahel sõlmitud Varade rendileping;
  5. Varad - Lepingu alusel renditav masin või muu vara, mille loetelu on fikseeritud Lepingus;
  6. Objekt - renditud Vara kasutamise aadress;
  7. Lepingu lahutamatuks osaks on käesolevad renditingimused ja rendileping;
  8. Käesolevale lepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses üürilepingu kohta sätestatut.
 2. RENTNIKU KINNITUSED
  1. Rentnik, sõlmides Lepingu kinnitab ühtlasi, et:
   1. puuduvad asjaolud ning alused nende tekkeks tulevikus, millised välistaksid, takistaksid või viivitaksid Lepingus sätestatud või sellest tulenevate kohustuste täitmist kas täielikult või osaliselt.
   2. on renditava Varaga enne Lepingu sõlmimist tutvunud, on teadlik tehnilisest seisukorrast, et tema poolt vastuvõetav Vara on töökorras ja tal puuduvad pretensioonid.
   3. teda on Rendileandja poolt eelnevalt soovitud mahus informeeritud ning instrueeritud Vara kasutamise eeskirjadest, ohutusnõuetest ja hooldusest.
   4. omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi Vara tehniliseks kasutamiseks.
   5. ta nõustub võlgnevuse avaldamisega avalikes maksehäireregistrites ja kolmandatele isikutele.
   6. annab Rendimasinad24 OÜ-le nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.
 3. RENDILEPINGU TÄHTAEG. VARA ÜLEANDMINE NING TAGASTAMINE
  1. Leping on tähtajaline, välja arvatud juhul kui Pooled pole kokku leppinud teisiti.
  2. Leping jõustub sellele allakirjutamisel ja lõppeb Vara tagastamisel Rendileandja valdusesse. Transpordi tellimuse edastamist ei loeta rendilepingu lõppemiseks.
  3. Rendi päevaks loetakse 24 tundi vara üleandmisest (8 mototöötundi) ja renti arvestatakse kõik päevad nädalas alates Lepingu sõlmimisest kui ei ole teistmoodi kokkulepitud.
  4. Vara üleandmist Rentnikule kinnitab viimase allkiri Lepingul.
  5. Rentnik saab Vara tagastada Rendileandjale Rendileandja tööajal kui ei ole teistmoodi kokkulepitud.
   1. Vara tagastamise päeva eest tuleb tasuda renti kui masin ei ole jõudnud varaüleandmisest 24 tundi hiljem tagasi.
   2. Rentnik nõustub, et Rendileandja viib Vara korrasoleku kontrolli läbi 5 tööpäeva jooksul peale tagastamist . Kui Rentnik soovib kohest kontrolli, siis peab Rendileandja sellega nõustuma. Rendileandjal on kohustus lubada Rentniku viibimist Vara kontrollimise juures.
  6. Kui Leping on ühepoolselt ülesöeldud ja Vara ei ole 10 päeva jooksul tagastatud, on Rendileandjal õigus nõuda hüvitist 5.2.7. punktis toodud ulatuses.
  7. Juhul kui Rendileandja poolt tuvastatakse:
   1. Vara kasutuskõlbmatuks muutumine,
   2. Vara väärtuse tunduv (enam kui Vara heaperemeheliku kasutamise tulemusena tekkiv kulum) vähenemine, on Rendileandjal õigus omal valikul Rentnikult nõuda:
   3. hüvitist punktis 5.2.6/5.2.7 sätestatud ulatuses
   4. nõuda Rentnikult Vara paranduse /asendamisega kaasnevate kulude hüvitamist.
  8. Pretensioonid Vara seisukorra kohta vaadatakse läbi vara tagastamisel.
  9. Kõik teated tuleb edastada taasesitamist võimaldavas vormis ning Lepingut saab muuta vaid kirjaliku kokkuleppe alusel.
 4. RENDITASU JA RAHALISED KOHUSTISED
  1. Renditasu arvestatakse 7 päeva nädalas (kui ei lepita kokku teistmoodi) ja makstakse pangaülekandega või sularahas.
   1. Rendileandjal on õigus muuta hinnakirja, teatades sellest ette 30 päeva.
   2. Arved väljastatakse maksetähtajaga 14 päeva, kui rendilepinguga pole kokkulepitud teistmoodi. Arved edastatakse Lepingul märgitud e-posti aadressile.
  2. Tähtaegselt tasumata renditasult on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult viivist 0,5% päevas tähtaegselt tasumata summalt. Rentnik on kohustatud hüvitama kulutused seoses tähtaegselt tasumata renditasu/kahjunõude vms sissenõudmisega.
  3. Pikaajalisel rendil ei sisalda renditasu määrdeaineid jm igapäevase hooldusega seotud kulutusi.
  4. Rendihind ei sisalda transpordikulusid.
   1. Lepingu ülesütlemisel Rendileandja poolt kui Rentnik jätab Vara tagastamata on ta kohustatud hüvitama Vara kättesaamisega seotud kulud või väärtuse.
 5. RENTNIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  1. Rentnikul on õigus:
   1. kasutada Vara iseseisvalt vastavalt Lepingule.
   2. esitada kirjalik vastuväide Rendiandja poolt väljastatud arvele viie (5) päeva jooksul alates arve väljastamisest.
   3. lõpetada Leping ennetähtaegselt, teatades sellest ette 10 päeva.
  2. Rentnik on kohustatud:
   1. tasuma renti ning täitma muid kohustusi kooskõlas Lepinguga;
   2. kasutama Vara vastavalt sihtotstarbele;
   3. rikke avastamisel koheselt (taasesitatavas vormis) teatama nimetatud asjaolust Rendileandjale. Rentnikul ei ole õigust Vara ise remontida. Juhul kui Rentniku poolt osundatud rike osutub põhjendamatuks (nt tulenes Rentniku oskamatusest Vara kasutada), on Rentnik kohustatud hüvitama eeltooduga põhjustatud kahju;
   4. hüvitama tema valduses olnud Varale tekitatud kahju Rendileandja esimesel nõudmisel;
   5. Lepingu lõppemisel tagastama Vara Rendileandjale mitte halvemas seisukorras, milles see oli Rentnikule üleandmise ajal, arvestades normaalset kulumist; kasutama Vara heaperemehelikult, tehes Vara seisundi säilimiseks omal kulul vajalikke kulutusi;
   6. Vara kadumisel, osaliselt või täielikult kasutuskõlbmatuks muutumisel, hävinemisel vms juhul maksma Rendileandjale vastutushüvitist summas kuni 1500 eurot, juhul kui masina kõik kindlustustingimused olid täidetud;
   7. Vara kadumisel, kasutuskõlbmatuks muutumisel, hävinemisel vms juhul maksma Rendileandjale hüvitist summas, mis vastab analoogse uue Vara jaemüügihinnale kui masina kõik kindlustustingimused ei olnud täidetud. Vara taastamisel tasuma remondi kulud;
   8. Mitte andma Vara allrendile või kolmandatele isikutele ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta;
  3. informeerima Rendileandjat Vara kasutamise Objekti muutusest.
  4. tegema kõik endast oleneva Vara säilimiseks (st vältima Vara vargust, kadumist, hävinemist, jne) ning hoidma Vara heaperemehelikult.
   1. Järgima pikaajalisel rendil korralise hoolduse graafikut ning tagama hooldeks juurdepääsu ja informeerima hoolduse vajalikkusest Rendileandjat.
  5. Rendivara väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt on keelatud. Leppetrahv 50% Vara hinnast. Masina kindlustus kehtib ainult Eesti Vabariigi siseselt.
 6. RENDILEANDJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  1. Rendileandjal on seaduses ja Lepingus eelnevalt sätestatud lisaks õigus:
  2. Leping ühepoolselt üles öelda, nõuda Vara tagastamist ja/või tekitatud kahju hüvitamist ja/või Vara kompenseerimist kui:
   1. Rentniku tegevuse või tegevusetuse tõttu halveneb Vara seisund ja/või tekib oht selle kadumiseks, rikkumiseks, kasutuskõlbmatuks muutumiseks.
   2. Kui Rentnik jätab teatamata Vara kasutamise Objekti muutusest või on teatanud vale objekti, esitab pankrotiavalduse, on jätnud arved tasumata või muul seaduses toodud alusel.
 7. VASTUTUS
  1. Vara juhusliku kui ka tahtliku hävimise, lõhkumise kahju hüvitamise vastutus läheb Rentnikule üle alates Vara üleandmisest Rentnikule.
  2. Rentnik kannab täielikku ning tingimusteta vastutust Vara säilimise eest alates Rentnikule vara üleandmisest kuni Vara tagastamiseni Rendileandjale.
  3. Vara hävimine, kadumine või kahjustumine Rentnikust mitteolenevatel põhjustel ei ole p-s 7.2. nimetatud vastutuse vähendamise ega vabastamise aluseks.
  4. Rendileandja ei vastuta Vara purunemisest, kasutamisest või kasutamise võimatusest tingitud võimalike kahjude eest;
  5. Rendileandja ei vastuta materiaalsete kahjude eest, mida renditud Vara võib põhjustada ja/või Rentnik võib kanda Vara rikke tõttu, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
  6. Rendilepingust tulenevate nõuete esitamise aegumisele kohaldatakse 10-aastast tähtaega.
 8. LEPINGU LÕPPEMINE
  1. Leping lõpeb:
   1. Vara tagastamisel Rentniku poolt;
   2. renditud Vara hävimisel;
   3. teistel seaduses toodud alustel.
  2. Leping võidakse lõpetada:
   1. Poolte kokkuleppel;
   2. Lepingus või seaduses toodud alustel;
   3. Vastavalt punkti 6.2; 6.2.1; 6.2.2 toodud alustel.
 9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
  1. Kokkuleppe mitte saavutamisel lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtus.
 10. JUHATUSE LIIKME KÄENDUS
  1. Kui Rentnikuks on juriidiline isik, keda esindab juhatuse liige, siis antud juhatuse liige KÄENDAB Rentniku poolt rendilepinguga võetud kõiki kohustusi Rendimasinad24 OÜ ees.
  2. Vastutuse hüvitise ulatused on välja toodud punktides 5.2.6 ja 5.2.7.
 11. KINDLUSTUS
  1. Kindlustusvõtja on Rendileandja. Rentnikule renditud Vara on kindlustatud IF P&C Insurance AS poolt.
  2. Rentnik kinnitab, et on saanud enda valdusse ja tutvunud IF P&C Insurance AS-i kehtivate kindlustustingimustega
  3. Rentnik kohustub Vara kadumisel /vargus, röövimine/, hävimisel, kahjustumisel jne informeerima Rendileandjat taasesitatavas vormis juhtumist esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 päeva jooksul kahjujuhtumi toimumisest või sellest teada saamisest.
  4. Järgima Kindlustustingimustes toodud nõudeid Vara hoidmisele /eemaldama võtmed, hoiustama valve/signalisatsiooniga alal jne/ ja rendilepingus sätestatud kasutamis/hoolsus-tingimusi ning Vara tootja kasutus- ja ohutusjuhendeid.
  5. Fikseerima juhtumi kohapeal: fotod, seletused, hoidma alles Vara jäänused ning esitama need koos avaldusega.
  6. Kindlustushüvitise maksmise otsustab Kindlustusandja. Kui Kindlustusandja keeldub hüvitise maksmisest kohustub kahju hüvitama Rentnik.
  7. Rentniku omavastutuse ulatus on kindlustatavate seadmete osas kuni 1500 eurot, mis tuleb tasuda Rendileandja esimesel nõudmisel. Kindlustus kehtib vaid Eesti Vabariigi territooriumil. Rendilepingu allkirjastamisega kinnitab Rentnik, et on tutvunud Rendimasinad24 OÜ renditingimustega.